English - فارسی

علوم کامپیوتر

▼ دوره کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر
دوره کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر در دانشگاه صنعتی شریف از دو زمینه محاسبات علمی و نظریه محاسبه تشکیل شده است که مشخصات واحدهای درسی آن‌ها در ادامه می‌آید.
تعداد واحدهای درسی برای به پایان رسانیدن این دوره (چه به صورت آموزش محور، چه با پایان‌نامه) ۳۲ واحد و به شرح زیر است:
۱ـ دروس الزامی مشترک ۱۲ واحد (جدول ۱)
۲ـ درس الزامی با انتخاب یکی از دو زمینه تخصصی ۴ واحد (جدول‌های ۲ و ۳)
۳ـ دروس اختیاری ۸ واحد
۴ـ سمینار ۲ واحد (جدول ۶)
۵ـ پایان‌نامه ۶ واحد (جدول ۱)

▼ توضیحات
۱) دروس الزامی مشترک دوره کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر، ۱۲ واحد مشتمل بر درس‌های نظریه علوم کامپیوتر (۴ واحد)، منطق برای علوم کامپیوتر (۴ واحد) و محاسبات ماتریسی (۴ واحد) است. هر دانشجو موظف است علاوه بر این درس، حداقل ۴ واحد درسی دیگر را منحصرا در یکی از زمینه‌های محاسبات علمی (جدول ۲) و نظریه محاسبه (جدول ۳) اختیار کند.
۲) تعداد ۲ واحد سمینار به صورت دو سمینار یک واحدی از میان دروس ارائه‌شده در جدول ۶ و طبق نظر استاد راهنما الزامی است.
۳) ۸ واحد اختیاری باقیمانده می‌تواند از میان دروس در دو زمینه یادشده و یا دروس کارشناسی ارشد سایر گروه‌های علوم یا مهندسی با نظر استاد راهنما انتخاب شوند.
۴) دروس جبرانی برای هر دانشجو در آغاز اولین نیمسال تحصیلی توسط کمیته تحصیلات تکمیلی گروه تعیین می‌شوند.
۵)‌برای فراغت از تحصیل، دانشجو موظف به رعایت همه آیین‌نامه‌های مربوط به دوره کارشناسی ارشد مصوب شورای عالی برنامه‌ریزی و دانشگاه صنعتی شریف است.

▼ نقش و توانایی
دانشجویان پس از طی دوره کارشناسی ارشد تخصص‌های لازم در زمینه‌های یاد شده در علوم کامپیوتر را کسب می‌کنند. به علاوه، امکان دستیابی به مهارت بیشتر در زمینه یادشده و یا فراگیری آگاهی‌های لازم در زمینه‌های دیگر نیز برای آنان میسر است. نهایتاً با انجام یک پایان‌نامه شرایط برای دریافت تجربیات تحقیقاتی در زمینه‌های نظری و یا کاربردی فراهم می‌شود. بدین ترتیب، فارغ‌التحصیلان توانایی تدریس در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و یا اشتغال در امور تحقیقاتی، برنامه‌ریزی و خدماتی در مؤسسات آموزش عالی یا سازمان‌ها و مراکز علمی، صنعتی، اجتماعی و اداری را به دست می‌آورند.

 جدول ۱ – دروس تخصصی الزامی

کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا زمان ارائه درس
۲۲۹۰۹نظریه علوم کامپیوتر۴اجازه مدرس
۲۲۶۵۴محاسبات ماتریسی۴اجازه مدرس
۲۲۹۰۲منطق برای علوم کامپیوتر۴اجازه مدرس
سمینار (۲ سمینار ۱ واحدی)۲اجازه مدرس
پایان‌نامه کارشناسی ارشد
زمینه‌ها هر یک شامل یک درس
۶تصویب کمیته تحصیلات تکمیلی گروه مجری
محاسبات علمی (جدول ۲)

یا

۴اجازه مدرس
نظریه محاسبه (جدول ۳)۴اجازه مدرس

جدول ۲ – دروس تخصصی زمینه محاسبات علمی

کد درسنام درستعداد واحدپیشنیاز یا زمان ارائه درس
۲۲۶۵۴محاسبات ماتریسی۴اجازه مدرس
۲۲۸۱۸نرم‌افزار پیشرفته ریاضی۴اجازه مدرس
۲۲۹۹۹*

 

برنامه‌ریزی خطی عددی

یا

۴اجازه مدرس
۲۲۶۶۵

 

تحقیق در عملیات پیشرفته ۱

 

۴اجازه مدرس
۲۲۹۹۹*

 

بهینه‌سازی غیرخطی عددی

یا

۴اجازه مدرس
۲۲۹۹۹*بهینه‌سازی غیرخطی۴اجازه مدرس
۲۲۹۹۹*معادلات انتگرال و دیفرانسیل عددی۴اجازه مدرس
۲۲۷۲۹معادلات دیفرانسیل پاره‌ای عددیاجازه مدرس
۲۲۹۹۹*تکنولوژی ماتریس‌های تنک۴اجازه مدرس
۲۲۸۳۹گرافیک کامپیوتری۴اجازه مدرس
۲۲۶۶۶مدل‌سازی و طراحی هندسی۴اجازه مدرس
۲۲۹۹۹*مباحثی در محاسبات علمی۴اجازه مدرس

 * کد این دروس در سیستم آموزش تعریف نشده است.
جمع واحدهای انتخابی دانشجو در این زمینه تخصصی ۴ است. دانشجو در زمینه محاسبات علمی موظف است غیر از درس الزامی محاسبات ماتریسی در دوره کارشناسی ارشد، یک درس دیگر را از میان دروس یاد شده در این جدول بگذراند.

جدول ۳ – دروس تخصصی زمینه نظریه محاسبه

کد درس نام درس تعداد واحد پیشنیاز یا زمان ارائه درس
۲۲۸۹۳نظریه محاسبات پیشرفته۴اجازه مدرس
۲۲۸۹۲پیچیدگی محاسبه۴اجازه مدرس
محاسبه‌پذیری۴اجازه مدرس
الگوریتم‌های موازی۴اجازه مدرس
جنبه‌های محاسباتی VLSI۴اجازه مدرس
منطق محاسباتی۴اجازه مدرس
مباحثی در نظریه محاسبه۴اجازه مدرس

جمع واحدهای انتخابی دانشجو در این زمینه تخصصی ۴ است. دانشجو در زمینه نظریه محاسبه موظف است غیر از دو درس الزامی نظریه محاسبات پیشرفته و یا پیچیدگی محاسبه در دوره کارشناسی ارشد، یک درس دیگر را از میان دروس یاد شده در این جدول بگذراند.

جدول ۶ – سمینارهای دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر

شماره درس نام درس
۲۲۰۶۰سمینار نظریه بازی‌ها
۲۲۱۱۰سمینار نظریه بازگشتی
۲۲۱۲۰سمینار نظریه مدل‌ها
۲۲۱۳۰سمینار منطق ریاضی
۲۲۱۴۰سمینار شبکه‌های عصبی
۲۲۱۵۰سمینار نظریه گراف
۲۲۱۶۰سمینار ریاضیات ترکیبی
۲۲۱۸۰سمینار نظریه K
۲۲۱۹۰سمینار جبر جابجایی
۲۲۲۱۰سمینار جبر
۲۲۲۲۰سمینار نظریه اعداد
۲۲۲۴۰سمینار نظریه حلقه‌ها
۲۲۲۵۰سمینار جبر لی
۲۲۲۶۰سمینار نظریه نیم‌گروه‌ها
۲۲۳۳۰سمینار نظریه هندسی گروه‌ها
۲۲۳۴۰سمینار آنالیز مختلط
۲۲۳۷۰سمینار معادلات انتگرال
۲۲۳۸۰سمینار معادلات دیفرانسیل
۲۲۴۱۰سمینار آنالیز
۲۲۴۵۰سمینار سیستم‌های دینامیکی
۲۲۴۶۰سمینار آشوب ریاضی
۲۲۴۸۰سمینار آنالیز تابعی
۲۲۵۱۰سمینار هندسه ـ توپولوژی
۲۲۵۶۰سمینار توپولوژی جبری
۲۲۵۷۰سمینار توپولوژی دیفرانسیل
۲۲۵۸۰سمینار آنالیز هندسی
۲۲۶۱۰سمینار آنالیز تصادفی
۲۲۶۲۰سمینار نظریه احتمال
۲۲۶۳۰سمینار آمار و احتمال
۲۲۶۵۰سمینار نظریه معادلات تصادفی
۲۲۶۶۰سمینار بهینه‌سازی
۲۲۶۹۰سمینار طراحی هندسی
۲۲۷۲۰سمینار نظریه مجموعه‌ها
۲۲۷۳۰سمینار معادلات با مشتقات جزئی
۲۲۷۴۰سمینار کنترل بهینه
۲۲۸۸۰سمینار نظریه مدل و علوم کامپیوتر
۲۲۷۰۰سمینار آنالیز عددی
۲۲۷۰۱سمینار محاسبات علمی
۲۲۸۹۶سمینار پیچیدگی محاسبه
۲۲۱۸۵سمینار نظریه گراف و الگوریتم‌های آن